Regulamin

prenumeraty prasy wydawanej przez „Grupa WM” sp. z o.o. w Olsztynie
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów o dostawę prasy wydawanej przez spółkę „Grupa WM” Sp. z o.o. w Olsztynie (dalej: GRUPA), ul. Tracka 5, 10 -364 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000
NIP:729-198-10-28

I. PRENUMERATA - ZAMÓWIENIA

1. Regulamin określa zasady sprzedaży prasy przez okres wydawniczy z jednoczesną ich dostawą (prenumerata).
2. Prenumerata dziennika może być ustalana na okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne (okresy wydawnicze), począwszy od pierwszego dnia miesiąca ustalonego w umowie.
3. Prenumerata czasopism, z uwzględnieniem treści pkt. 4, może być ustalana na okresy roczne, począwszy od miesiąca ustalonego w umowie i trwa 12 kolejnych miesięcy.
4. Prenumerata miesięcznika „Warto!” wraz z jednoczesną prenumeratą Gazety Olsztyńskiej może trwać także okres półroczny.
5. W przypadku dokonania opłaty za prenumeratę prasy bez jednoczesnego wskazania jej okresu, przyjmuje się że umowa obejmuje okres od początku następnego miesiąca.
6. Prenumerata może obejmować wyłącznie pełne okresy wydawnicze (pełny miesiąc).
7. Liczba wydań w poszczególnych okresach wydawniczych jest zmienna i zależy od liczby dni wydawniczych ustalonych przez GRUPA.
8. Zawarcie umowy dostawy prasy (prenumeraty) odbywa się przez złożenie zamówienia na formularzu (załącznik nr 1 do Regulaminu).
9. Umowa powinna być zawarta w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma się rozpocząć dostawa.
10. Cenę prasy sprzedawanej w trybie prenumeraty określa Cennik dostępny u przedstawicieli handlowych.
11. Cena sprzedaży określona w dniu zawarcia umowy obowiązuje cały okres prenumeraty.
12. Zapłata ceny może nastąpić gotówką w dniu zawarcia umowy bądź przelewem na rachunek bankowy w terminie określonym w pkt. 9. W przypadku braku zapłaty całej ceny umowa nie będzie wykonywana.
13. Faktura VAT jest wystawiana i wysyłana do Zamawiającego prowadzącego działalność gospodarczą w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty ceny.
14. Faktura VAT może zostać wystawiona, na podstawie paragonu, również
na żądanie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zawarcia na piśmie umowy dostawy prasy, nie później niż do końca miesiąca, w którym umowa ta została zawarta
15. Zamówienie prenumeraty może zostać złożone u przedstawiciela handlowego GRUPA.

II. WYKONYWANIE UMOWY PRENUMERATY

1. Dostawa dziennika powinna nastąpić w dniu zgodnym z datą wydawniczą w miejsce i sposób wskazane w umowie.
2. Dostawa czasopism powinna nastąpić pocztą, niezwłocznie po dacie wydawniczej, na adres wskazany w umowie.
3. W przypadku prenumeraty czasopism wraz z Gazetą Olsztyńską dostawa czasopisma może nastąpić w sposób określony w umowie.
4. Zamawiający jest zobowiązany umożliwić prawidłowe dostarczenie gazet przez dostawcę.
5. W przypadku, gdy dostarczenie gazet nie jest możliwe bądź utrudnione z przyczyn niezawinionych przez dostawcę, może on wstrzymać dostawę na czas trwania utrudnienia. Gazeta może być wówczas zostawiana w innym umówionym miejscu bądź w sposób zbiorczy przekazana w momencie, gdy dostawa będzie ponownie możliwa.
6. Dostawa prasy w miejsca o utrudnionym dojeździe bądź o znacznej odległości może odbywać się wyłącznie na zasadach ustalonych indywidualnie; w takim wypadku postanowienia umowy mogą dotyczyć w szczegolności ceny i terminów dostawy.
7. Dostawa obejmuje kompletne wydanie – grzbiet główny, dodatki, inserty i wydania specjalne.
8. W przypadku niedostarczenia prasy, Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację telefonicznie u pracownika działu prenumeraty: tel: ….
9. Reklamacje dotyczące niedostarczenia prasy należy zgłaszać w dniu w którym prasa powinna zostać dostarczona.
10. Reklamacje dotyczące niedostarczenia czasopisma należy zgłaszać w miesiącu, w którym czasopismo powinno zostać dostarczone.
11. W przypadku zgłoszenia reklamacji realizacja dostawy reklamacyjnej nastąpi w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

III. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu na jaki została zawarta.
2. Dostawca jest zobowiązany do zwrotu kluczy Zamawiającemu niezwłocznie po rozwiązaniu umowy.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń:
89 539 76 63
514 800 516